Gå til Rogalandteater.no

ÅRSREGNSKAP FOR 2018

RESULTATREGNSKAP 2018
Note20182017
ALLE TALL I KR 1 000
Driftsinntekter:
Egne inntekter226 89021 772
Tilskudd392 15288 293
Gevinst ved salg anlegg5851 973
Sum driftsinntekter119 628112 038
Driftskostnader:
Lønn, arbeidsg.avg., pensjon4,675 38374 308
Avskrivninger74 4124 286
Andre driftskostnader538 07829 924
Sum driftskostnader117 874108 518
Driftsoverskudd/-underskudd1 7553 520
Finansinntekter/-kostnader:
Finansinntekter455393
Finanskostnader1 8811 980
Sum netto finansinntekter−1 426−1 586
Årsoverskudd3291 933
Årets overskudd disponeres slik:
Annen egenkapital103291 933
Sum3291 933
BALANSE PR. 31.12.18
Note20182017
EIENDELER
Anleggsmidler:
Varige driftsmidler:
Teaterbygning700
Nybygg, Teaterveien 174 1424 192
Lagerbygning700
Hus og leiligheter727 04028 881
Teaterhallen73 9634 008
Rømningsvei Intimscenen76 6907 412
Inventar7819890
Fast bygningsmessig inventar729 52731 713
Teknisk utstyr78 0265 206
Biler7649881
Sum varige driftsmidler80 85583 183
Langsiktige fordringer:
Langsiktig fordring på staten93 3003 300
EK-innskudd KLP62 1011 864
Pensjonsmidler Ytelsesordning61 20711
Sum anleggsmidler87 46388 358
Omløpsmidler:
Varer18978
Fordringer:
Debitorer1303161
Andre kortsiktige fordringer157859
Forskuddsbetalte kostnader789658
Sum fordringer1 670878
Bankinnskudd, kontanter og lignende827 93030 465
Sum omløpsmidler29 68931 422
SUM EIENDELER117 152119 779
GJELD OG EGENKAPITAL
Note20182017
Egenkapital:
Innskutt egenkapital:
Aksjekapital (1.080 aksjer á 100)10,11108108
Annen egenkapital103 3003 300
Sum innskutt egenkapital3 4083 408
Opptjent egenkapital:
Annen egenkapital1053 07652 747
Sum opptjent egenkapital53 07752 747
Sum egenkapital56 48556 155
Langsiktig gjeld:
Avsetning for forpliktelser:
Pensjonsforpliktelser62 5252 536
Avsetning til vedlikehold12688344
Sum avsetning for forpliktelser3 2132 880
Annen langsiktig gjeld:
Pantelån SR-bank1333 18035 627
Sum annen langsiktig gjeld33 18035 627
Sum langsiktig gjeld36 39238 507
Kortsiktig gjeld:
Leverandører12 7843 684
Skyldig offentlige avgifter15 5995 453
Annen kortsiktig gjeld1,1415 89315 980
Sum kortsiktig gjeld24 27525 117
SUM GJELD OG EGENKAPITAL117 152119 779

NOTER TIL REGNSKAPET

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER

(Alle beløp i tabeller er i NOK 1 000. Beløp i tekster er angitt i hele tall.)

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for eventuell risiko for forventet tap.

Varebeholdninger
Varebeholdningen består utelukkende av varer for videresalg til bar-/kafévirksomheten. Verdien er verdsatt laveste verdi av anskaffelseskost (etter FIFO-prinsippet) og virkelig verdi.

NOTE 2 – EGNE INNTEKTER
20182017
Egne inntekter:
Billettsalg14 28813 473
Programsalg427
Gjestespill2 9991 425
Teaterbaren2 9492 572
Gaver og gaveforsterkningsmidler2 214464
Diverse inntekter4 4363 811
26 89021 772

Billettinntekter og andre inntekter i tilknytning til forestillinger blir inntektsført pr forestillingsdato. Inntekter til forestillinger som ikke er avviklet pr 31.12.18 klassifiseres som forskuddsbetalte inntekter og er balanseført under «Annen kortsiktig gjeld», ref. note 14. Påløpne kostnader vedrørende forestillinger som skal spilles etter årskiftet er kostnadsført i årets regnskap, ref. note 5.

Teatret har inntektsført kr. 1 657 289 i gaver og kr. 556 750 i gaveforsterkningsmidler i 2018. Mottatte, men ubenyttede gaver er balanseført under «Annen kortsiktig gjeld».

NOTE 3 – TILSKUDD FRA EIERNE
20182017
Mottatte tilskudd:
Staten63 30061 950
Rogaland Fylke9 3589 136
Stavanger Kommune19 05318 637
Andre tilskudd:
Barne- og ungdomsarbeid6564
Prosjektstøtte Randaberg Kommune100
Balanseførte tilskudd fra/til Sceneskifte:
Staten202(1 058)
Rogaland Fylke59(152)
Stavanger Kommune15(284)
Sum inntektsførte tilskudd92 15288 293

Driftstilskuddene inntektsføres i det året de er angitt å gjelde for iht tilskuddsbrev. Det har blitt inntektsført kr. 276 280 av tidligere mottatte midler til prosjekt «Sceneskifte».

NOTE 4 – LØNNSKOSTNADER, ANT. ANSATTE, GODTGJØRELSER, M.M.
20182017
Lønnskostnader:
Lønninger59 46955 386
Arbeidsgiveravgift8 7218 791
Pensjonskostnader3 2636 999
Andre ytelser3 9303 132
Sum personalkostnader75 38374 308
Antall årsverk112,7
Antall årsverk inkluderer kunstneriske tjenester fra selv.næringsdrivende.
Godtgjørelser:LønnAnnen godtgjørelse
Teatersjef/daglig leder1 07021
Direktør1 07020

Teatersjefens enkeltpersonforetak har mottatt kr. 225 814 i honorar for kunstneriske tjenester. Teatersjef og direktør er medlemmer av teatrets kollektive pensjonsordning. De mottar ingen form for bonuser, opsjoner eller lignende. Avtroppende teatersjef har krav på ventelønn under visse betingelser i 2019. Det er avsatt kr. 1 365 000 i balansen under «Kortsiktig gjeld» til denne forpliktelsen.

Styreleder har mottatt kr 83 200 i styrehonorar. Øvrig honorarer til styremedlemmer utgjør kr 127 010. Kostnadsført revisjonshonorar har i 2018 vært på kr 118 125 for revisjon og kr 21 875 for andre rådgivningstjenester.

NOTE 5 – ANDRE DRIFTSKOSTNADER
20182017
Dekorasjonskostnader3 6283 128
Varekjøp bar, kantine, salgsartikler1 4981 379
Honorarer9 4375 000
Husets drift7 5537 057
Generelle driftskostnader5 1694 452
Transport og reiser2 5031 474
Salgs- og informasjonskostnader6 1435 066
Møtekostn., representasjon, kontingenter, gaver747766
Tap på fordringer06
Kostnadsførte investeringer1 4001 596
38 07829 924

Påløpne kostnader vedrørende forestillinger som skal spilles etter årsskiftet, er i sin helhet kostnadsført i regnskapet. Kostnadene utgjør kr 4 311 424. Tilsvarende kostnad i 2017 var kr 2 692 110.

NOTE 6 – PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER
20182017
Akturarberegning, ytelsesordning KLP:Kollektiv ordning 31.12.18Kollektiv ordning 31.12.17
Påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.1291 85089 565
Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr. 31.12−92 908−89 574
Netto påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.12−1 058−10
Arbeidsgiveravgift−149−1
Netto påløpte pensjonsforpliktelser inkl aga pr. 31.12−1 207−11
Ikke resultatført virkning av estimatavvik00
Netto pensjonsforpliktelse (-midler)−1 207−11
Aga av netto pensjonsforpliktelser (-midler)−149−1
Netto pensjonsforpliktelse (-midler) uten aga−1 058−10
Økonomiske forutsetninger:20182017
Diskonteringsrente2,60 %2,40 %
Forventet lønnsregulering2,75 %2,50 %
Forventet G-regulering2,50 %2,25 %
Forventet avkastning på fondsmidler4,30 %4,10 %
Forventet regulering av løpende pensjoner1,73 %1,48 %
De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer.
Pensjonskostnad Rogaland Teater:20182017
Pensjonspremie betalt4 9034 816
Endring pensjonspremie påløpt192−168
Endring pensjonsforpliktelser (-midler) ytelsesordning−1 0483 091
Endring pensjonsforpliktelser (-midler) driftspensjon−10
Andel trukket ansatte−814−748
Omkostninger409
Sum kostnad3 2636 999

Kollektiv pensjonsforsikring
Rogaland Teater AS er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, og har en pensjonsordning som oppfyller kravene etter loven. Regnskapsføringen av pensjonskostnaden skjer i samsvar med norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er det benyttet estimerte verdier beregnet av aktuar.

Teatrets ytelsesordning ble lukket 30.06.16, men selskapet har det økonomiske ansvaret for oppsatte rettigheter i ordningen. Ordningen ble i 2016 flyttet fra Dnb Liv til KLP, og det er i den forbindelse innbetalt et egenkapitaltilskudd til KLP på ca. kr 1,6 millioner. I 2018 er det innbetalt kr. 236 676 i egenkapitaltilskudd. Beløpene er balanseført som langsiktig fordring.

Fra og med 01.07.16 ble alle ansatte meldt inn i innskuddsbasert pensjonsordning i Sparebank 1 Forsikring. Innskuddet utgjør 7% av lønn mellom 0-7,1G, og 25,1% av lønn mellom 7,1-12G. De ansattes andel utgjør 1,5%-poeng av dette. Innskuddsordningen gir ingen garanterte ytelser, og premien utgiftsføres direkte uten avsetninger i regnskapet.

Individuell driftspensjon
Ved overgangen fra ytelses- til innskuddsordning ble det gitt kompensasjoner til enkelte grupper ansatte. Ansatte over 60 år pr 01.07.16 skal kompenseres for tapt pensjon gjennom livsvarig driftspensjon som beregnes ved fratredelsestidspunktet. Det har blitt utbetalt kr. 9 828 fra ordningen i 2018. Gjenstående forpliktelse på ca. kr. 2 525 000 er avsatt i balansen.

Uforsikret ordning (Afp)
Rogaland Teater AS er tilknyttet Fellesordningen for Afp som gir ansatte rett til et livslangt tillegg på ordinær pensjon fra og med fylte 62 år. Ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. I 2018 ble premien satt til 2,5% av årslønn mellom 1 og 7,1G.

I samsvar med Finansdepartementets anbefaling blir ordningen regnskapsmessig behandlet som en innskuddsbasert ordning med utgiftsføring av den løpende Afp-premien uten avsetninger i regnskapet. Finansdepartementet begrunner dette med at det ikke finnes tilgjengelig informasjon som kan gi en konsekvent og pålitelig allokering av forpliktelsen for den enkelte virksomhet.

NOTE 7 – VARIGE DRIFTSMIDLER
Rømningsvei ISTeaterbygningerLagerSceneriggFast bygn. inv.Teknisk utstyrLeiligh.BilerInventarSum
Anskaffelseskost pr. 01.0113 48455 9692 40332 9857 21913 49728 8811 3561 620157 414
Tilgang til anskaffelseskost3 9263 23607 162
Avgang til anskaffelseskost5 0775 077
Anskaffelseskost pr. 31.1213 48455 9692 40332 9857 21917 42327 0401 3561 621159 500
Akk. avskrivninger pr. 01.013 37219 3662 4036 6051 8868 291047473043 127
Reversering akk. avskrivninger, avgang0
Akk. nedskrivn. mot tilskudd pr 01.012 70028 40431 104
Sum akk. avskrivinger og nedskr. pr. 31.126 79447 8652 4038 4482 2289 397070680178 642
Bokført verdi pr. 31.126 6908 104024 5364 9918 02627 04064981980 855
Årets ordinære avskrivning7229501 8433421 1060232714 412
Årets nedskrivning
Sum årets avskrivninger og nedskrivninger7229501 8433421 1060232714 412
Årets avskrivningsprosent1%4/5%10/20%20%5/10%
Økonomisk levetid100 år25/20 år10/5 år5 år10 år
Avskrivningsmetodeiflg tilskuddLineæriflg tilskuddLineærLineærLineærLineær

Teatret eier i alt 12 selveierleiligheter. Av teknisk utstyr avskrives dimmeranlegg, intercom, teleslynger, fettutskiller kantine, personlift, lydanlegg HS og løpekatt HS med 10%. Biler, lysutstyr, øvrig lydutstyr og av-utstyr avskrives med 20%. Av inventar avskrives publikumsstoler med 10%.

Av fast bygningsmessig inventar avskrives sprinkleranlegg, skimtlys og varme/kjøleanlegg med 5% og heis/rømningsvei Teaterhallen med 4%. Rømningsvei IS og scenerigg avskrives mot mottatt tilskudd. Tilskuddsperioden er 15 år.

NOTE 8 – SKATTETREKKSKONTO

Bundet skattetrekkskonto utgjør kr 2 689 113.

NOTE 9 – KONTOLÅN TIL STATEN

I forbindelse med saldering av statsbudsjettet (St.prp. nr. 32, 2001/-02) er det bevilget kr. 3,3 mill. i tilskudd til egenkapital til teatret. De bundne midlene ytes ved plassering i et «Kontolån til Staten» som er avdragsfritt, men rentebærende. Kontolånet er ført som langsiktig fordring på staten og med en tilsvarende økning av innskutt egenkapital under posten Annen egenkapital.

NOTE 10 – EGENKAPITAL
AksjekapitalInnskutt EKAnnen EKSUM
Egenkapital 31.12.20171083 30052 74756 155
Årets resultat00329329
Egenkapital 31.12.20181083 30053 07656 484
NOTE 11 – AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
2018
Aksjekapitalen består pr. 31.12.2018 av følgende aksjeklasser:
Staten 720 A-aksjer á kr. 100.-72
Stavanger kommune 276 B-aksjer á kr. 100.-28
Rogaland fylkeskommune 84 C-aksjer á kr. 100.-8
108

A-, B- og C-aksjene er likestilte, med de unntak som følger av vedtektene. A-aksjene kan bare eies av Den norske Stat, B-aksjene kan bare eies av Stavanger kommune og C-aksjene kan bare eies av Rogaland Fylkeskommune.

NOTE 12 – AVSETNING TIL VEDLIKEHOLD

Teatret har utarbeidet en vedlikeholdsplan for vesentlig periodisk vedlikehold. Avsetning til vedlikehold i balansen vedrører periodisk vedlikehold.

NOTE 13 – PANTELÅN SR-BANK

Pantelånet gjelder finansering av ny rømningsvei Intimscenen og ny scenerigg Hovedscenen. Bokført verdi på pantesikrede eiendeler er kr 31 226 460.

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:

20182017
18 96122 091
NOTE 14 – ANNEN KORTSIKTIG GJELD
20182017
Skyldig feriepenger5 6615 643
Forskudd fra kunder/samarbeidspartnere4 3944 687
Påløpte kostnader2 5532 558
Forskudd på tilskudd/gaver3 0412 824
Annen kortsiktig gjeld244268
SUM15 89315 980
KONTANTSTRØMANALYSE
20182017
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter:
Resultat før skattekostnad og ekstraord. inntekter3291 933
Gevinst ved salg anleggsmidler−585−1 973
Avskrivninger og nedskrivninger4 4124 286
Endring i varelager−11−41
Endring i kundefordringer−143124
Endring i leverandørgjeld−901−2 534
Endring i andre tidsavgrensede poster−1 4547 840
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter1 6479 635
Kontantstrøm fra investeringaktiviteter:
Utbetaling ved kjøp av eiendeler andre foretak−237−229
Innbetaling ved salg av bygg/varige driftsmidler5 6632 599
Utbetaling ved kjøp av bygg/varige driftsmidler−7 162−5 443
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter−1 736−3 073
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter:
Innbetaling fra ny langsiktig gjeld00
Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld−2 447−2 330
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter−2 447−2 330
Nettoendring i likvide midler gjennom året−2 5364 232
Likviditetsbeholdning 1.1.30 46526 232
Likviditetsbeholdning 31.12.27 93030 465

Analysen viser netto kontantstrømmen i de operasjonelle aktiviteteten (indirekte modell).

Signaturer: Årsregnskap 2018